Regulamin


I. Ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzania korepetycji z matematyki ONLINE oferowanych przez zespół MatFun.pl (zwanych dalej lekcją), umawiania terminu lekcji oraz dokonywania płatności za lekcję przez ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego (zwanego dalej Klientem).
2. Właścicielem firmy jest Bartłomiej Gajda prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Property Management Bartłomiej Gajda z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Poświęckiej 51/12, 51-128, NIP 911-187- 28-83, REGON 360164582.

II. Umawianie lekcji

1. Klient pyta o dostępność terminu poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie www.matfun.pl/kontakt, drogą e-mailową na skrzynkę kontakt@matfun.pl bądź poprzez wiadomość sms na nr 516-936-967 lub 518-366-455.
2. W przypadku dostępności wybranego terminu Klient umawia się z korepetytorem, ustalając datę, godzinę oraz czas trwania lekcji. W przypadku umówienia terminu podczas rozmowy telefonicznej konieczne jest potwierdzenie go drogą e-mailową lub poprzez wiadomość sms.
3. Istnieje możliwość zarezerwowania stałego terminu lekcji, tj. dnia tygodnia i godziny, w którym odbywać się będzie lekcja.

III. Opłacanie lekcji

1. Klient dokonuje płatności poprzez serwis PayU lub za pomocą tradycyjnego przelewu na konto bankowe Inteligo:

nr konta bankowego 12 1020 5558 0000 8602 3204 9890,
Property Management Bartłomiej Gajda,
ul. Poświęcka 51/12, 51-128 Wrocław.

2. Odpłatność za lekcję powinna być dokonana z góry, tj. przed rozpoczęciem lekcji. W przypadku niezaksięgowania wpłaty na koncie Klient zobligowany jest do przedstawienia dowodu wpłaty.
3. Istnieje możliwość zapłaty z góry za więcej niż 1 godzinę lekcji.
4. Obowiązuje opłata w wysokości 60 zł za 1 godzinę zegarową (60 minut) lekcji. Korepetytor zastrzega sobie prawo do zmiany tej kwoty, o czym poinformuje Klienta z należytym wyprzedzeniem.

IV. Przebieg lekcji

1. Warunkiem uczestnictwa w lekcji jest dostęp do komputera/tableta/telefonu z systemem Windows/Linux/Mac/Android/iOS z podłączeniem do internetu oraz dostęp do komunikatora Skype lub Google Hangouts.
2. W ustalonym terminie, tj. ustalonym dniu i godzinie, korepetytor nawiązuje z Klientem połączenie głosowe za pomocą komunikatora Skype/Google Hangouts.
Klient postępuje zgodnie z instrukcjami korepetytora dotyczącymi podłączenia do interaktywnej wirtualnej tablicy.
3. Każda lekcja to korepetycje indywidualne. Oznacza to, że w lekcji może brać udział tylko jeden Klient.
4. Korepetytor nie odpowiada za usterki techniczne powstałe podczas prowadzenia lekcji. W przypadku wystąpienia usterki technicznej ze strony korepetytora, korepetytor gwarantuje odrobienie straconego czasu w innym terminie.
5. W przypadku nieodbycia się nieodwołanej lekcji z ważnego powodu, możliwy jest zwrot wpłaconych środków. Decyzję o zwrocie środków podejmuje korepetytor.

V. Bezpieczeństwo i ochrona prawa autorskiego

1. Przedmiotem dodatkowym oferty MatFun.pl są pliki pdf z algorytmami postepowania przy rozwiązywaniu typowych zadań z zakresu matury podstawowej. Pliki pdf są podpisane imieniem i nazwiskiem Klienta.
2. Wszystkie produkty oferowane przez MatFun.pl są objęte ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
3. Klient ma prawo korzystać z produktów udostępnionych przez MatFun.pl tylko na własny użytek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Klient nie może udostępniać produktów innym osobom.
4. Klient nie może i nie jest uprawniony do:
– rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu produktów udostępnionych przez MatFun.pl w całości lub we fragmencie,
– nagrywania, wykorzystywania i udostępniania lekcji przeprowadzanych przez MatFun.pl
– komercyjnego wykorzystywania, bądź modyfikowania produktów udostępnionych przez MatFun.pl.
5. W przypadku wykrycia sytuacji wykorzystania produktów udostępnionych przez MatFun.pl niezgodnie z prawem, MatFun.pl może skierować roszczenia z tego tytułu względem Klienta.

VI. Dane osobowe i polityka prywatności

1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez MatFun.pl, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Klient oświadcza, że został poinformowany, że podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny oraz, że przysługuje mu prawo wglądu do nich, jak również możliwość ich poprawiania.
2. MatFun.pl przetwarza dane osobowe umieszczone w bazie danych wyłącznie na potrzeby realizacji lekcji. Dane te chronione są przed dostępem do nich przez osoby nieupoważnione.
3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie usługi.
4. Dane osobowe przetwarzane są przez firmę Property Management Bartłomiej Gajda z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Poświęckiej 51/12, 51-128, NIP 911-187-28-83, REGON 360164582.
5.Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawienia i usunięcia poprzez wysłanie drogą elektroniczną wiadomości na adres: kontakt@matfun.pl.

VII. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
2. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a MatFun.pl rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby firmy.
3. MatFun.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych.
4. Rozpoczęcie pierwszej lekcji przez Klienta jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez niego powyższego regulaminu.